Geodézie při stavbě domu

Stavba domu
Při stavbě domu je zapotřebí spolupráce s geodety na počátku, v průběhu i po dokončení stavby.

Podklad pro projekt
Podklad pro projekt je situační a výškopisný výkres, který slouží projektantovi pro vyhotovení projektu stavby. Obsahuje celou řadu cenných informací Kkde jsou hranice parcel, jaký má pozemek sklon, jak je porostlý zelení a stromy, jestli jsou na pozemku budovy a ostatní stavby, kde probíhají nadzemní i podzemní vedení atd. Pokud tento polohopisný a výškopisný plán projektant nepotřebuje je namístě být obezřetný. Projektovat stavbu jen tak od stolu velice pravděpodobně způsobí celou řadu problémů v budoucnosti!

Vytyčení stavby
Vytyčení stavby je přenesení projektu do terénu. Geodet stanoví vytyčením, kde přesně bude budova umístěna v terénu a stavební firma ji na tomto místě postaví. Podkladem je projektová dokumentace, kterou geodet upraví do potřebné formy. Zároveň vyhotoví vytyčovací výkres a protokol, který budete potřebovat ke kolaudaci.

Zaměření stavby
Po dokončení stavby je třeba dům zaměřit a následně zapsat do katastru nemovitostí. Geodet dům zaměří a vyhotoví potřebné výkresy. K vydání souhlasu s užíváním stavby je třeba geometrický plán a protokol o vytyčení stavby UOZI. Někdy mohou stavební úřady vyžadovat pro kolaudaci i další dokumenty. Například v Hlavním městě Praze je to potvrzení o předání dokumentace skutečného provedení stavby na Útvar rozvoje Hlavního města Prahy (URM – dříve IMIP).