Nejčastější dotazy

Chci si rozdělit parcelu, co k tomu potřebuji a v jaké posloupnosti?
Každá nově vznikající parcela musí splňovat několik náležitostí a podmínek. Tyto podmínky jsou odlišné v každé lokalitě a je tedy vhodné nejprve navštívit příslušný stavební úřad a konsultovat svůj záměr. Následně by měla být oslovena geodetická kancelář, která podle Vašich dispozic zpracuje geometrický plán a vytyčí novou hranici v terénu. Kvalitní GK by měla poskytnout komplexní poradenství s touto problematikou.

Geodet mi udělal geometrický plán, proč není provedený v katastrální mapě?
Realizovat změnu v katastru může jen majitel, který učiní nějaký právní krok –kupní smlouvu vloží, budovu dá zapsat atd. a doloží k tomu příslušné právní listiny. Geodet to udělat nemůže, jen k tomu zpracovává jednu z listin.

Jak tedy dostanu budovu do katastru?
Potřebujete k tomu originál, nebo úředně ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí, 1x originál geometrického plánu a žádost, která je ke stažení na www.cuzk.cz. Vše podáte do podatelny katastrálního úřadu a ten ji zpracuje. Pokud je vše v pořádku, objeví se v mapě budova dle geometrického plánu.

Na svoji zahradu chodím přes louku souseda, může mi v tom zabránit?
Může, ale pokud jiný přístup není možný, soud nebo stavební úřad mu může nařídit strpět Vaši chůzi a popř. jízdu. Sporné situaci lze předejít sjednáním a uzavřením smlouvy o věcném břemenu mezi Vámi a vlastníkem louky. Je možné, že budete potřebovat geometrický plán na vyznačení věcného břemene.

Jaký je rozdíl mezi zaměřením a vytyčením?
Jednoduše – zaměřením vzniká mapa (nebo jiný obraz) toho, co někde fyzicky existuje. Zaměřuje se plot, budova, zahrada, fasáda, hromada kamení – prostě existující věci.Výsledkem zaměření jsou souřadnice bodu Y a X (např. Y = 726649,87 m a X= 1044654,45 m) v geodetickém souřadném systému (JTSK) tak jako v matematice.

Vytyčení je proces právě opačný – někdo vytvořil nějaký obraz, zpravidla projekt nebo plán, který se musí přenést do terénu. Vytyčuje se, kudy povede nová silnice, kde bude stát nová budova. Vytyčuje se hranice parcely, která v terénu není patrná. Nejsprávněji to probíhá tak, že geodet dostane od projektanta souřadnice bodu Y a X tak jako v matematice (např. Y = 726649,87 m a X= 1044654,45 m). To jak rychle a přesně geodet dokáže bod o těchto souřadnicích vytyčit, je jen otázkou technologického postupu, který si zvolí.

Proč nelze vytyčit hranici parcely na centimetry?
Vytyčení hranic parcel nejvíce komplikuje jedna skutečnost. Souřadnice X a Y o kterých se mluví v předcházejícím dotazu. „Jaký je rozdíl mezi zaměřením a vytyčením?“, nejsou na většině území České republiky k dispozici. Na většině území jsou k dispozici pouze mapy, které jsou 150 let staré a 3x překreslené. Tam pak většinou vytyčování probíhá vlastně odměřováním od nějakých bodů, které jsou v mapě zobrazeny – většinou staré budovy. 1mm na mapě je 2,88m venku v terénu a pak není možné chtít vytyčovat na centimetry.

Závěr – někde to jde, ale je to spíše výjimka. A většinou to nejde, protože nejsou k dispozici přesné souřadnice, které se mají vytyčit.

Kdo mi vydá souhlas s dělením pozemku?
Příslušný stavební úřad – je to nejjednodušší rozhodnutí územního charakteru. Tento úřad při zpracování vaší žádosti rozhodne, zda je požadovaná změna jednoduchá a pak vydá „souhlas“.

Pokud se jedná o změnu rozsáhlejší, bude stavební úřad požadovat územní řízení ve věci dělení pozemků, jehož výsledkem by mělo být vydání rozhodnutí o dělení pozemků (není totožné s územním rozhodnutím o umístění stavby !).

Předběžné stanovisko stavebního úřadu je vhodné si zajistit již při přípravě záměru.

Jak je možné, že geometrický plán je tak drahý a jeho vyhotovení trvá tak dlouho?
Vyhotovení geometrického plánu je velice náročný proces. V nejjednodušším případě geodet musí:

  • Získat podklady z KÚ (často tam přímo zajít).
  • Naplánovat měření, dojet na místo a zaměřit v terénu to co je třeba.
  • Zpracovat a zkontrolovat měření.
  • Vyhotovit geometrický plán a ověřit jej. Toto samo o sobě nelze vyřídit v jednom dni, obvykle to trvá déle. Geometrický plán musí doručit na příslušný katastrální úřad k potvrzení. To je úřední procedura, která se může z mnoha důvodů pozdržet. Obvykle to trvá cca týden, ale může trvat déle.
  • Originál technické listiny – „geometrický plán“ tedy musí obsahovat dvě „kulatá“ razítka. Teprve poté je možné jej použít jako přílohu k relevantní právní listině a žádat o provedení změny v operátu katastru nemovitostí.

Když to všechno sečtete, je na tom mnoho hodin práce a cestování. Dalšími náklady jsou nezbytně používané geodetické přístroje a grafické a výpočetní programy. Bez nich již v dnešní době není možné geometrický plán vyhotovit. Průměrná doba min. 2 týdny se nedá příliš zkrátit, protože na zpracování se podílí více osob, vč. úředníků katastrálního pracoviště.

Zpracování každého geometrického plánu je velmi individuálním procesem, závisejícím na mnoha okolnostech. Jeho technologie jsou předepsány zákonnými normami a geodet odpovídá za správnost jeho provedení.