Geometrické plány a katastr nemovitostí

Geometrický plán je technická listina, která definuje a popíše změnu, kterou chcete realizovat. Změny jsou obecně tři – rozdělení pozemku, vyznačení budovy a vyznačení věcného břemene.Na základě realizovaného geometrického plánu se teprve může sepsat patřičná smlouva (kupní, směnná nebo darovací).

Problematika geometrických plánů je velice komplikovaná a nelze zde popsat veškeré varianty, které nastávají.

geometrickém plánu potřebujete vědět

Geometrický plán musí být vyhotoven a potvrzen katastrálním úřadem před (!) podpisem příslušné smlouvy.

Geometrický plán je technická listina, která změnu řeší technicky. K realizaci změny dojde až na základě kroku vlastníka (vklad, zápis) a dodání právních listin.

Geometrický plán vyhotoví geodetická firma a ověřit ho může pouze geodet – fyzická osoba s kvalifikací úředně oprávněný zeměměřický inženýr (v geodetické hantýrce UOZI). Následně ho předá příslušnému katastrálnímu úřadu k potvrzení. Katastrální úřad potvrzuje pouze „soulad s očíslováním nových parcel a jejich částí“ a nikoliv například jeho geometrickou správnost! Neboli, že katastrálním úřadem potvrzený geometrický plán je kompatibilní s údaji katastrálního úřadu a lze ho tedy v operátu realizovat.

Právo v katastru nemovitostí

Geometrickým plánem to nekončí, ale spíše začíná. Plán je přílohou smlouvy a my proto poskytujeme svým zákazníkům poradenství k celému spektru problematiky katastru nemovitostí s návazností na další právní předpisy (stavební zákon, občanský zákoník, zákon o vlastnictví bytů). Můžeme vám sepsat standardní smlouvy týkající se právních vztahů k nemovitostem – tj. zejména smlouvy kupní, darovací, směnné, o zřízení věcných břemen nebo smlouvy o smlouvě budoucí.

V případě složitých nebo rozsáhlých řešení právní problematiky můžeme zprostředkovat spolupráci s advokátním poradcem, s nímž spolupracujeme.