Prohlášení vlastníka

Nejprve základní informace. Jednou z forem práva k bytu (oprávnění užívat byt) je jeho vlastnictví. Tato forma je právně zakotvena a určena v zákoně o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. v platném znění. Byt, v takovém případě nazývaný Bytová jednotka, lze nabýt do svého vlastnictví po právním vymezení samostatné bytové jednotky. Vymezit BJ lze na základě Prohlášení vlastníka budovy nebo vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo smlouvy o výstavbě. Obdobně musí být vymezena Nebytová jednotka. Tato vymezení je oprávněn provést výhradně vlastník (spoluvlastníci) předmětné budovy. Samostatné jednotky právně vzniknou až po zápisu příslušné listiny do katastru nemovitostí.

Je zřejmé, že celý proces je velice složitý. My geodeti se na něm podílíme tím, že připravujeme podklady pro právníka, který provede příslušný právní akt. Podklady se v tomto případě rozumí zaměření podlahových ploch, všech vznikajících bytových i nebytových jednotek, zpracování grafických příloh (půdorysů bytových jednotek) a vyčíslení podlahových ploch každé samostatné bytové i nebytové jednotky a výpočet podílu.

Bytové jednotky právně vzniknou po zápisu některé z výše uvedených listin do katastru nemovitostí. Vlastníkem se v tomto okamžiku stává původní vlastník celé budovy, tj. např. družstvo, městská část, soukromá osoba (y).

Teprve následně, na základě dalších smluv (kupní, darovací, o převodu z družstevního vlastnictví) vznikne vlastnické právo ke konkrétní jednotce pro konkrétní osobu.

Bezchybně sepsané Prohlášení vlastníka, vypořádání spoluvlastnictví nebo smlouva o výstavbě dávají do budoucna jistotu a záruku nerozporovatelnosti znění a tedy i zápisu takové listiny do katastru nemovitostí. Jak tomu často bývá, je velice obtížné napravit chybu, která vznikne v této fázi. Listiny s chybami, i když zapsané do katastru nemovitostí, mohou být v kdykoliv v budoucnu rozporovány a popř. i zneplatněny se všemi následky. A ty mohou být opravdu zásadní – zrušení existence samostatných jednotek, zneplatnění nabývacích listin (kupních apod.) a tedy anulaci vlastnického práva k nim a následné zrušení zástavního práva bank apod.