Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie je část geodézie, která se zabývá činnostmi spojenými s výstavbou budov, komunikací a dalších inženýrských staveb. Výstavba jakýchkoliv objektů většího rozsahu je náročná činnost, při které je třeba úzce spolupracovat s geodetem.

Vytyčování staveb - geodet vytyčuje umístění objektu, tvar stavebních konstrukcí v různých fázích výstavby a tím přímo ovlivňuje výslednou podobu stavby.

Terénní úpravy a zemní práce, kubatury - geodet určuje výšky terénu a výkopu nebo přímo řídí výkopové práce. V nejjednodušším případě k tomu dodává informace a tím přímo i nepřímo ovlivňuje kvalitu a zejména cenu zemních prací. Z naměřených údajů pak přímo počítá kubatury zeminy nebo jiného materiálu.

Sledování a výpočet deformací - u některých náročných stavebních objektů, nebo i třeba zemních prací se již v průběhu projektových prací počítá s tím, že se zatěžováním konstrukce dojde k jejímu průhybu, nebo jiné deformaci. Například u jeřábové dráhy, nebo mostu se počítá průhyb při maximální zátěži. V projektu se určí, jak velká ta deformace může být a jak přesně je třeba ji znát. A pak už je to práce pro geodeta a geodetické metody. Na úlohy takovéhoto charakteru se zpracovává projekt měření, ve kterém se navrhne geodetická metoda a analyzuje její přesnost. Cílem projektu je pak určit, zda svou přesností vyhovuje, či nevyhovuje požadovanému záměru.

Kontrolní měření svislosti - v případě některých vysokých svislých konstrukcí jako jsou stožáry a věže je třeba ověřit jejich svislost. Důvodem je přitom ochrana vlastní konstrukce, protože pokud by nebyly svislé, byly nadměrně namáhané. I v tomto případě bývá obvykle již v projektu vypočtena maximální odchylka od svislého směru, kterou je třeba dodržet.

Odpovědný geodet investora - v mnoha případech je třeba důsledně kontrolovat stavební firmu a realizaci některých náročných částí staveb. Investor má právo si ověřit, zda se stavba neodchyluje od projektu, nebo si zkontrolovat důležitý geometrický parametr. Například zda realizovaná průmyslová podlaha skutečně splňuje podmínku rovinatosti – maximální odchylku 1mm na 3m apod.

Odpovědný geodet projektanta - i pro projektanta je důležité ohlídat některé důležité skutečnosti – odstup od jiných staveb a inženýrských sítí.

Zaměření skutečného provedení stavby - každou stavbu je třeba zaměřit, ale zejména to platí u podzemních staveb, jako jsou inženýrské sítě. Do budoucna je důležité vědět, kde přesně leží plynovod, nebo kabel vysokého napětí. Důležité je to proto, že poškození těchto vedení může způsobit nejen škody na majetku, ale i zdraví, nebo života dotčených osob. A zde opět vzniká zásadní povinnost geodeta a odpovědnost stavitele i projektanta.