Mapování

Mapa je grafický obraz zemského povrchu a podává tedy informace o objektech na něm. Právě z důvodu grafického znázornění těchto informací na mapě, je kvalitní mapa základem úspěchu každého projektu. A nezáleží na tom, zda jde o projekt rodinného domu, komunikace, vodovodu, plynovodu, nebo obřího obchodního centra. Každá informace může být důležitá.

Všechny potřebné informace je možné zobrazit v mapě zájmového území. Tato mapa je potom základním nástrojem práce projektanta a je třeba aby jí byla věnována patřičná pozornost.

Základní informace je polohopis, z kterého lze zjistit základní polohové vztahy mezi stavbami, budovami, komunikacemi a dalšími technickými zařízeními jako jsou viditelné znaky inženýrských sítí. Dále je to pochopitelně výškopis, neboli informace o tvaru terénu formou výškových kót nebo případně vrstevnic.

Velice důležité jsou hranice parcel, z kterých lze zjistit informaci o vlastnictví pozemků. Do mapy se tudíž často zapracovává obraz katastrální mapy. Katastrální mapa musí být zobrazena s nejvyšší možnou péčí a přesností, ta však závisí na kvalitě podkladu poskytnutém katastrálním úřadem. Chyba v zákresu vlastnických hranic pak často bývá naprosto fatální. Pokud chce investor maximálně využít svůj pozemek a zastavět ho až na k hranicím vymezeným právními předpisy (stavební zákon, územní plán) je přesný průběh hranice stěžejní. Často pak záleží na každém centimetru, aby pak nedocházelo ke sporu se sousedem. Vždy Vám v tomto případě kvalifikovaně poradíme.

Dále jsou velice důležité inženýrské sítě (vodovody, plynovody, elektrické vedení a další inženýrské sítě). V případě inženýrských sítí je dobré zakreslit jejich průběh s využitím informací od správců a provozovatelů.

V dnešní době je velmi cenná i ortofotomapa nebo satelitní snímek, protože podává velice kvalitní vizuální informaci o území. I ten můžeme do mapy umístit. Do mapy je možné zakreslit výšky okolních budov, dopravní značení, informace o zeleni včetně dendrologických údajů (výška, obvod kmene v 1,3m) a další informace, záleží jenom na Vás a Vašem projektantovi, které informace v mapě využijete, a jsou pro Vás důležité.